تاريخچه آتش نشاني در قزوين

 

اگر چه ايجاد آتش نشاني در قزوين به سال 1303 خورشيدي مصادف با 1345 هجري قمري باز مي گردد، ليکن با توجه به حساسيت و اهميت گسترش ، تجهيز و ساماندهي اين مجموعه خدماتي و همچنين توسعه شهر و مهاجرت هاي فراوان به آن ، سرانجام در سال 1376 خورشيدي (1418 هجري قمري) سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين تاسيس شد و با رويکردي جديد و افزايش کمي و کيفي خدمات و فعاليت هاي خود به عنوان يکي از سازمان هاي تابعه شهرداري آغاز به کار نمود.