اولين دوره :
اولين دوره مسابقات امداد و نجات آتش نشانان کشور در سال 86 شهر اصفهان برگزار شد.
درا ين مسابقات تيم نيشابور به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي اصفهان واراک دوم و سوم شدند.
 
دومين دوره :
دومين دوره مسابقات امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانان کشور در سال 87 در شهر نيشابور برگزار شد.
در پايان اين مسابقات تيم هاي نيشابور ، اصفهان و اراک عناوين اول تا سوم تيمي را کسب نمودند.
 
سومين دوره :
سومين دوره مسابقات امداد و نجات آتش نشانان کشور با حضور 22 تيم در بهمن ماه 88 در شاهين شهر برگزار شد.
در پايان اين رقابتها ، تيم هاي نيشابور ، اصفهان و قزوين اول تا سوم شدند.
 در رشته سرعت انفرادي : رضا پيل پا از شيروان ، حميدرضا توزند جاني از نيشابور و سيد محسن هاشميان از قزوين اول تا سوم شدند.
در رشه سختي مسير انفرادي :   غلامعلي برات زاده و حميد رضا توزندجاني از نيشابور و رضا پيل پا از شيروان اول تا سوم شدند.
در رشته سختي مسير تيمي :   تيم هاي نيشابور ، قزوين و اصفهان عناوين اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته امداد ونجات در ارتفاع : تيم شيراز اول شد ، شاهين شهر ( ب) در جايگاه دوم و اصفهان در مکان سوم ايستاد.
 
چهارمين دوره :
چهارمين دوره مسابقات سنگنوردي آتش نشانان کشور اسفندماه 90 با حضور 22 تيم در شهر آمل برگزار شد.
در نتايج انفرادي مسابقه سنگنوردي حميد رضا توزند جاني ( نيشابور ) ، مهدي باقر نژاد ( اصفهان ) ، ابوالفضل فولادي  ( نيشابور ) و مصطفي ثقفي ( قزوين ) اول تا پنجم شدند و در نتايج تيمي نيز تيم هاي نيشابور ، قزوين و اصفهان در مکانهاي اول تا سوم قرار گرفتند.
در رشته امداد ونجات در ارتفاع نيز تيم هاي نيشابور ، مشهد ، قزوين اول تا سوم شدند و در مجموع امتيازات نيز تيمهاي نيشابور ، قزوين و اصفهان عناوين در سکوي اول تا سوم قرار گرفتند.