شرح وظایف رئيس ايستگاه:

 

-     شركت در آموزشهاي ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي ، اداري ، عقيدتي و دروه هاي تخصصي
       نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ايستگاه
       نظارت و كنترل بر اعمال كليه افراد طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه و محل حادثه و تقاضاي تشويق و تنبيه
    اطمينان از آمادگي كليه پرسنل و تجهيزات تدافعي جهت مقابله با حوادث از طريق شركت در عمليات و بازديدهاي شبانه و بدون اطلاع
      اطمينان و از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني ،‌پمپها ، تابلو ها و علامات ، پر بودن منابع آب اختصاصي پمپها و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديدهاي دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم و ارائه پيشنهادات مورد نياز
       نظارت و كنترل دقيق بر ماشين آلات و تجهيزات حريق و غيره كه حتما در هر شيفت تحويل افراد مي باشد.
       همكاري و هماهنگي با ساير ايستگاهها در عمليات مشترك
       انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از رطف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل