شرح وظایف اداره آموزش و پيشگيري
-        

 

            تهيه و تنظيم طرحهاي ايمني سطوح مختلف به منظور كاهش حريق ها و حوادث

 

  -         نظارت بر تجزيه و تجليل حريق ها و حوادث

 

  -         مطالعه گزارشات مربوطه به بررسي علل حريق و سوانح به منطور يافتن راههاي جديد و مناسب براي جلوگيري از آتش سوزي و سوانح و بالا بردن سطح ايمني در جامعه

 

  -         تدوين برنامه هاي آموزشي و نظارت در اجراي آن

 

  -         آموزش علمي و عملي افراد با توجه به آخرين متد بين المللي اطفاء حريق و نجات افراد

   

-         همكاري فني در تهيه و تنظيم دستورالعملهاي اضطراري

 

  -         ارائه راهكارهاي مناسب براي ترويج و اشاعه فرهنگ ايمني در جامعه

   

-         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربو به شغل