اين ايستگاه به منظور عملکرد سريع تردد در محدوده خیابان نوروزیان و غیاث آباد و همچنین برجهای مسکونی بلند مرتبه در این اماکن بنا نهاده شده که با توجه به مناطق ذکر شده از خودروي سبک ، سنگين و نردبان آتش نشانی برخوردار است.
 
رئيس ايستگاه : مرتضی جمالی        تلفن ايستگاه : 33690125
فرماندهان شیفت
ابوالفضل زینالی
مصطفی مددی
رضا دادجو
 
ایستگاه های کمکی : ایستگاه شماره 2 شهید بابایی و ایستگاه شماره 4 مینودر