توحید صمدی 

مدیر روابط عمومی وسخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین 

 1. اداره واحد روابط عمومي و كنترل و نظارت بر انجام وظايف محوله به افراد ذيربط.
 2. اتخاذ تصميم در ارتباط با برنامه ها و وظايف روابط عمومي.
 3. اخذ گزارشات و فعاليت ها در كليه قسمت ها جهت ارائه به مقام مافوق.
 4. شركت در سمينارها و همايش هاي برون سازماني (داخل كشور-خارج از كشور) به منظور كسب آخرين اخبار و اطلاعات در ارتباط با مسائل ايمني و آتش نشاني و انعكاس آن به مسئولين ذيربط سازمان.
 5. تهيه دستورالعملها و بخشنامه ها به واحدهاي مربوطه.
 6. توبيخ و تشويق كاركنان.
 7. انجام ساير اموري كه در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع مي گردد.
 8. يافتن راهكارهاي مناسب و برنامه ريزي مشخص و مدون در راستاي اهداف پيش بيني شده سازمان جهت ارائه در مجامع عمومي.
 9. ارتباط مستمر و بهنگام با كليه نهادها، سازمانها و دواير دولتي بنا به ضرورت كاري و در حدود اختيارات تفويض شده جهت معرفي هر چه بهتر سازمان.
 10. طراحي ميزگرد هاي مختلف، سمينارها، جلسات پرسش و پاسخ، افكارسنجي در موضوعات مختلف مرتبط با زمينه هاي گسترش فرهنگ ايمني.
 11. رشد و ارتقاي پرسنل تحت نظر با فراهم نمودن محيط آموزشي مناسب براي آنها.
 1. تهيه بولتن ها و نشريات داخلي اعم از نشريات ادواري و نشريات موعدي (نشريات ادواري مثل هفته نامه، ماهنامه، دوماهنامه و نشريات موعدي مثل كتاب، بروشور، كاتالوگ، جزوه تخصيصي، تراكت و

 2. پاسخگويي شفاهي و كتبي به سئوالات كليه مراجعين و راهنمايي ارباب رجوع.

 3. مشاركت در غم و شادي كاركنان مثل نصب پلاكارد، ارسال كارتهاي يادبود و هديه براي تولد، پيام تبريك براي موفقيت كاركنان، تهيه لوح تقدير به مناسبت بازنشستگي كاركنان .

 4. نصب اخبار و اطلاعيه ها و بخشنامه هاي مربوط به سازمان بر روي تابلوي اعلانات.

 5. ترتيب دادن جلسات عمومي با شركت مديرعامل و كاركنان اداري با حضور مسئولين اداري براي حل مشكلات كارمندان و رسيدگي به آنان ، ارائه صحبت ها و نظريات و آگاهي بيشتر كاركنان از موقعيت موجود.

 6. استفاده از بريده جرايد، جمع آوري آنها و تنظيم آن براي ارائه به مسئولين، راه اندازي آرشيو، اسناد و مدارك، كتب مناسب و مورد استفاده، نشريات، ضبط ويدئويي و امثال آنها.

 7. فعاليت هاي سمعي و بصري كه اين فعاليت ها شامل توليد فيلم ، عكس، اسلايد، استفاده از ويدئو، كامپيوتر، اينترنت و غيره مي باشد. در اين مرحله از فعاليت هاي مختلف سازمان، رويدادها و مناسبتهاي خاص تصوير گرفته مي شود و نوار فيلم و عكس هاي آن آرشيو مي گردد. همچنين در بخش سمعي و بصري     فيلم هايي با موضوعات مربوط به سازمان توليد مي شود كه اين فيلم ها معمولا براي پخش از تلويزيون ،توليد مجله ويدئويي و استفاده از آن براي نگهداري در آرشيو تهيه مي شوند. قابل ذكر است در صورت لزوم اين فيلم ها و اسلايد ها در مراسم و سمينارهاي داخلي به نمايش گذاشته مي شود .

 8. سنجش افكار عمومي، يكي ديگر از فعاليت هاي روابط عمومي محسوب مي شود كه بصورت درون سازماني و برون سازماني صورت مي گيرد. در اين مرحله روابط عمومي به شناسايي و اندازه گيري گرايش هاي افكارعمومي در داخل و در خارج از سازمان مي پردازد.

 9. شركت نماينده روابط عمومي در مراسم و مجالس منعقده مربوط به كاركنان جهت همدردي و دلجويي از آنان.

 10. تقويت ارتباطات انساني و ايجاد رضايت در داخل سازمان كه از اهم وظايف روابط عمومي است.
 11. به روز كردن سايت اينترنتي سازمان به لحاظ درج اخبار، توصيه هاي ايمني ، مقالات ، انتشارات، خاطرات، آمار، عملكرد ، معرفي حوزه ها و اطلاع رساني ساير امور.
 12. جمع آوري و تنطيم اخبار، وقايع و مطالب مرتبط با سازمان از جرايد و وسايل ارتباط جمعي، بررسي و تجزيه و تحليل آنها و انجام اقدامات لازم كه بطور ممتد صورت مي گيرد.
 13. برگزاري جلسات هفتگي و ماهانه در داخل سازمان جهت نزديكي روسا و مرئوسين با يكديگر.
 14. تهيه بولتن ها و نشريات داخلي اعم از نشريات ادواري و نشريات موعدي (نشريات ادواري مثل هفته نامه، ماهنامه، دوماهنامه و نشريات موعدي مثل كتاب، بروشور، كاتالوگ، جزوه تخصيصي، تراكت و
 15. پاسخگويي شفاهي و كتبي به سئوالات كليه مراجعين و راهنمايي ارباب رجوع.
 16. مشاركت در غم و شادي كاركنان مثل نصب پلاكارد، ارسال كارتهاي يادبود و هديه براي تولد، پيام تبريك براي موفقيت كاركنان، تهيه لوح تقدير به مناسبت بازنشستگي كاركنان .
 17. نصب اخبار و اطلاعيه ها و بخشنامه هاي مربوط به سازمان بر روي تابلوي اعلانات.
 18. ترتيب دادن جلسات عمومي با شركت مديرعامل و كاركنان اداري با حضور مسئولين اداري براي حل مشكلات كارمندان و رسيدگي به آنان ، ارائه صحبت ها و نظريات و آگاهي بيشتر كاركنان از موقعيت موجود.
 19. استفاده از بريده جرايد، جمع آوري آنها و تنظيم آن براي ارائه به مسئولين، راه اندازي آرشيو، اسناد و مدارك، كتب مناسب و مورد استفاده، نشريات، ضبط ويدئويي و امثال آنها.
 20. فعاليت هاي سمعي و بصري كه اين فعاليت ها شامل توليد فيلم ، عكس، اسلايد، استفاده از ويدئو، كامپيوتر، اينترنت و غيره مي باشد. در اين مرحله از فعاليت هاي مختلف سازمان، رويدادها و مناسبتهاي خاص تصوير گرفته مي شود و نوار فيلم و عكس هاي آن آرشيو مي گردد. همچنين در بخش سمعي و بصري     فيلم هايي با موضوعات مربوط به سازمان توليد مي شود كه اين فيلم ها معمولا براي پخش از تلويزيون ،توليد مجله ويدئويي و استفاده از آن براي نگهداري در آرشيو تهيه مي شوند. قابل ذكر است در صورت لزوم اين فيلم ها و اسلايد ها در مراسم و سمينارهاي داخلي به نمايش گذاشته مي شود .
 21. سنجش افكار عمومي، يكي ديگر از فعاليت هاي روابط عمومي محسوب مي شود كه بصورت درون سازماني و برون سازماني صورت مي گيرد. در اين مرحله روابط عمومي به شناسايي و اندازه گيري گرايش هاي افكارعمومي در داخل و در خارج از سازمان مي پردازد.
 22. شركت نماينده روابط عمومي در مراسم و مجالس منعقده مربوط به كاركنان جهت همدردي و دلجويي از آنان.
 23. انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص حضور مديران و كارشناسان ارشد سازمان در سمينارها ، نمايشگاهها و رويدادهاي بين المللي و انجام مكاتبات مورد نياز و پيگيري سفرهاي خارجي و اعزام بمنظور آموزش و يا رقابت هاي جهاني ورزشي و ...
 24. ترجمه متون، اشتراك مجلات خارجي، عضويت در انجمن هاي بين المللي و تبادل اطلاعات، دسترسي به مقالات و دانش تخصصي روز دنيا و انتقال آن به كاركنان جهت ارتقاء سطح دانش تخصصي.