بیوگرافی:

حمید رضا ململی

سوابق: معاونت عملیات سازمان آتش نشانی