شرح وظایف آتش نشان و راننده:
 
-         اطمينان از آمادگي فني وسايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه
-         به كارانداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل تلمبه ها كفسازها پودرپاش ها مانيتورها و ساير بازار و تجهيزات
-         اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزيي وسايل و تجيهزات تحت نظر
-         اطمينان از وجود نظم و نظافت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي
-         شركت در امور نگهباني ، نظارت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي و دسته جمعي
-         شركت در عمليات امدادو نجات يا اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت
-         شركت در كلاس هاي آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي و ...
-         پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد هماهنگي (فرماندهي ) و به صدا درآوردن زنگ و اخذ آدرس كامل محل حادثه و در صورت لزوم برقراري ارتباط با ستاد هماهنگي
-         شركت در ورزش گروهي به منظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي
-         استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت
-         حفظ شئونات زندگي دسته جمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و حادثه توام با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي
-         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد.