شرح وظایف فرمانده شيفت:
 
 
-         شركت در آموزشهاي ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي ، اداري ، عقيدتي و دورهاي تخصصي
-         تحويل ايستگاه و وسايل و تجيهزات و خودروها و دفتر ثبت وقايع به هنگام شروع و در پايان كار با فرمانده شيفت قبل و بعد
-         نظارت بر كار عملياتي افراد و كارهاي جاري ايستگاه
-         نظارت بر وسائط نقليه و تجهيزات حريق با نجات كه از هر جهت آماده به كار باشند
-         گزارش آمار افراد و اتومبيلها و تجهيزات كادر حريق يا نجات و تغييرات آن بعد از تحويل شيفت
-         نظارت و كنترل بر آزمايش وسايل ارتباطي ايستگاه و بازديد به موقع شيرهاي آتش نشاني محدوده
-         بررسي كلي محل حادثه ، تقسيم كار و اعلان وضعيت حادثه و كمك خواهي از ستاد فرماندهي در صورت لزوم
-         اطمينان از اطفاء كامل حريق يا خاتمه عمليات نجات و عدم امكان شعله ور شدن مجدد آن
-         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق اراجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل