شرح وظایف مركز ستاد فرماندهي:
 
 
-         آماده نگهداشتن امكانات ارتباطي سازمان
-         اطمينان از آمادگي كليه وسايل و تجهيزات فني مخابراتي و بيسيم با انجام آزمايشات و بازديدهاي دوره اي
-         دريافت كليه اطلاعات و مكالمات مهم و ارجاع فوري به مقام مافوق جهت اقدام
-         نظارت دقيق در گرفتن آدرس محل حادثه يا آتش سوزي و اعزام نيروها از طريق ايستگاه مربوطه
-         دريافت گزارشات مختلف و انعكاس موارد مطروحه به واحدهاي ذيربط
-         نظارت و كنترل بر امر ارزشيابي اجراي عمليات اطفاء و نجات و امداد به منظور يافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها
-         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل