شرح وظایف واحد عمليات
-        

 

        همكاري با معاون ومديران سازمان براي تدوين برنامه هاي استراتژيك و اجرايي سازمان

 

 -         بررسي و كنترل كليه آمار و گزارشهاي سوانح و آتش سوزي ها و نظارت بر تجزيه و تحليل علل آنها و گزارش به  مديرعامل سازمان

 

 -         توجه به ايمني و سلامت كاركنان تحت سرپرستي و فراهم آوردن تجهيزات انفرادي مناسب و امكانات رفاهي و تدابير راهبردي در راستاي رفع مشكل معيشتي آنها

 

 -         نظارت و كنترل بر امر ارزشيابي اجراي عمليات اطفاء و نجات به منظور يافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

 

 -         همكاري در امر برنامه ريزي منابع سازمان (انساني ، مالي ، تجهيزاتي و نظارت بر استفاده از منابع در حوزه سرپرستي و بررسي كمبودها و مشكلات در مناطق و ايستگاههاي عملياتي و امور ستاد فرماندهي و ارائه پيشنهاد در جهت تامين نيازها و رفع مشكلات و موانع حوزه تحت سرپرستي )

 

 -         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربو ط به شغل