اداري و مالي
 

 

                               مدير مالي : داریوش عارف منش                    شماره تماس : 33574974

                          مدير اداري : محمد دنیاعلی                           شماره تماس : 33573366

شرح وظایف :

-         بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرحها ، تهيه و تدارك ملزومات و وسائل مورد نياز سازمان با رعايت اصول صرفه جوئي و صلاح سازمان و در چارچوب اهداف كلي .

-        انجام كليه امور اداري ،‌كارگزيني ، امور رفاهي كاركنان و مالي سازمان . 

 -         نظارت بر امور كاري ، خدمات عمومي ، دبيرخانه ، چاپ و تكثير.

 -         تهيه و تدارك كليه اقلام مورد نياز سازمان و تهيه و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال.

 -         اقدام به حفظ و نگهداري اموال سازمان و تهيه و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال.

 -         سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

     -         نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي و آشنا نمودن مسئولين تحت سرپرستي با قوانين و مقررات جديد اداري.

  -         بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و اخذ توضيحات لازم از مسئولين امور در مورد بودجه پيشنهادي .

  -         انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربو به شغل.