اهداف سازمان
اساسنامه سازمان آتش نشاني قزوين در سال 1376 تصويب شد که هم اکنون امور مختلف سازمان بر مبناي اساسنامه مزبور انجام مي شود.
براساس اين اساسنامه اهداف سازمان شامل موارد زير است :
1- نجات جان انسان ها ، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروت هاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن .
2- برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني و خدمات ايمني .
3- نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان ها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون از قبيل زلزله ، آتش سوزي ، سيل و ...
4- انجام ترتيبات و تمهيدات لازم براي کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي .
5- نظارت بر عمليات موسسات و شرکت هاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني .
6- ارايه آموزش هاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف .