اين ايستگاه به منظور عملکرد سريع تردد در محدوده ناحیه چوبیندر و نواحی اطراف بنا نهاده شده و با توجه به مناطق ذکر شده فقط از خودروي سبک و نيمه سنگين برخوردار است.
 
رئيس ايستگاه : محسن کثیرلو              تلفن ايستگاه : 33444540
 
فرماندهان شیفت
اسماعیل ملک محمدی
مسلم چریکی
داریوش مرادی
 
ایستگاه های کمکی : ایستگاه شماره 3 مولوی